Otvori MojProfil

Voditelj Odjela za financijsko - računovodstvene poslove (m/ž) - Zaprešić

Rok prijave: 21.04.2018.

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije objavljuje sljedeći
N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

1. Voditelj Odjela za financijsko- računovodstvene poslove (m/ž)
- 1 izvršitelj

Uvjeti:

  • diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog usmjerenja ili preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij ekonomskog usmjerenja (VSS, VŠS)
  • 2 godine radnog iskustva
  • napredna razina korištenja računala
  • poznavanje engleskog jezika

Prednost imaju kandidati / kandidatkinje koji imaju iskustva rada u proračunskom računovodstvu.

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme u Službi za gospodarske, pravne i opće poslove.

Prijavi treba priložiti:

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerena preslika osobne iskaznice ili domovnice, putovnice)
  • preslike dokaza o ispunjavanju stručnih uvjeta natječaja (dokaz o traženoj stručnoj spremi)
  • elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu

Priloženi dokumenti mogu se dostaviti u neovjerenom presliku, uz obvezu izabranog kandidata da po izboru dokumente dostavi u izvorniku.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjava uvjete iz natječaja.

Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaze iz članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu. Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja i za koje se ocijeni da u najvećoj mjeri udovoljavaju uvjetima pojedinog radnog mjesta, provesti provjeru stručnih i radnih sposobnosti (razgovor i /ili pisana provjera znanja i drugih sposobnosti kandidata).

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pisane prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, MOKRIČKA ULICA 54 , 10290 ZAPREŠIĆ, s naznakom „NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE – NE OTVARATI“.

Rok za dostavu prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 8 dana nakon donošenja odluke o izboru. Radni odnos se zasniva uz probni rad sukladno Pravilniku o radu Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije.

MojPosao.net – oglasi za posao i savjeti za razvoj karijere

Važno: Rubrike, Sex files, cura i frajer dana i crna kronika mogu sadržavati sadržaje koji nisu primjereni osobama mlađim od 18 godina. Osobama mlađim od 18 godina se savjetuje posjet ovim rubrikama jedino i samo uz nadzor punoljetne osobe.
Tportal je član Hrvatskog vijeća za medije. HVZM je samoregulatorno tijelo koje prati i sankcionira kršenja novinarske etike.
Saznajte više na http://www.hvzm.hr/
vijece@hvzm.hr